Návrh zmluvy

Continental film, s.r.o., Ševčenkova 19, 851 01  Bratislava

 

ZMLUVA O POŽIČIAVANÍ DVD NOSIČOV

PRE VEREJNÉ PREMIETANIE

uzatvorená medzi:

 

distribútorom:

Continental film, s.r.o., Ševčenkova 19, 851 01  Bratislava

Poštová adresa: P.O.Box 48, 830 05  Bratislava

Prevádzka: Výhonská ulica č.1, Budova Drevony, 4. poschodie, 830 05 Bratislava

zastúpená Ing. Michalom Drobným, konateľom spoločnosti

IČO: 35730897

IČ DPH: SK2020210621

Bankové spojenie: Tatra Banka

Číslo účtu: 2625006436/1100

Zápis v OR Okresného súdu Bratislava I., Vložka č. 15838/B, Oddiel: Sro

(ďalej len distribútor)

a

prevádzkovateľom verejného premietania:

Ak je prevádzkovateľ právnická osoba vyplní nasledovné:

Obchodné meno:

Právna forma:  

So sídlom:

Zastúpená: 

IČO:

IČ DPH:

Bankové spojenie / Číslo účtu:

Zápis v OR:

Vložka č.:                 

Oddiel:

Telefón/Fax:    

E-mail:

Mobil:

Ak je prevádzkovateľ fyzická osoba/živnostník  vyplní nasledovné:

Meno a priezvisko:

Rodné číslo:

Adresa:

IČO:

IČ DPH:

Bankové spojenie / Číslo účtu:

Číslo živnostenského listu:

Vydaného Živnostenským úradom v:

Telefón/Fax:

E-mail:

Mobil:

(ďalej len prevádzkovateľ)

I.

Predmet zmluvy

1/Predmetom zmluvy je záväzok Continental film-u (ďalej len „Distribútor“) poskytnúť prevádzkovateľovi verejného premietania oprávnenie k výkonu práva použiť vybrané audiovizuálne dielo formou „verejnej projekcie“ a prevádzkovateľ sa zaväzuje uhradiť za to distribútorovi vopred dohodnuté požičovné.

 

2/ Distribútor vyhlasuje, že je na základe zmluvy s autorom audiovizuálnych diel nositeľom výhradnej a neobmedzenej licencie k použitiu audiovizuálnych diel (ďalej len film) pre územie Slovenskej republiky.

 

3/Distribútor sa zaväzuje zapožičiavať nosiče filmov, na ktoré má licenčné právo, prevádzkovateľovi počas účinnosti tejto zmluvy v stave spôsobilom na premietanie.

 

4/Prevádzkovateľ sa zaväzuje dohodnuté nosiče použiť, zaplatiť distribútorovi požičovné

a splniť ďalšie povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

5/Distribútor vyhlasuje, že je na základe zmlúv výhradným nositeľom licencie na verejné použitie audiovizuálnych diel pre územie Slovenskej republiky.

 

II.

Doba platnosti zmluvy

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

 

III.

Záväzky distribútora

1/Distribútor sa na základe objednávky od prevádzkovateľa zaväzuje dodať nosič priamo zo skladu, prípadne zabezpečiť dodanie nosiča od iného prevádzkovateľa. Povinnosť dodať je splnená, ak nosič bude v dohodnutej lehote doručený na dohodnuté miesto.

 

2/ Nosič je dodávaný poštou so službou „R“ /doporučene, pričom poštovné hradí distribútor.

 

IV.

Záväzky prevádzkovateľa

1/Prevádzkovateľ zodpovedá za to, že pri manipulácii s nosičom budú dodržané ustanovenia autorského zákona a distribučných práv, najmä že nosič nebude prehraný na iný nosič, nosič nebude použitý nad rámec dohodnutý s distribútorom, napr. zapožičaním nosiča inému používateľovi alebo tretej osobe, premietaním nosiča mimo dohodnutých predstavení a pod.

 

2/Prevádzkovateľ je povinný pred začatím premietania skontrolovať technický stav nosiča

a po skončení premietania distribútorovi oznámiť akékoľvek komplikácie s nosičom (poškodenie a pod.) formou e-mailu.

 

3/Prevádzkovateľ je povinný premietať nosič  kvalitnou a spôsobilou premietacou technikou.

 

4/Po skončení dohodnutého obdobia na premietanie prevádzkovateľ neodkladne, najneskôr však do 3 dní od tohto obdobia, odošle nosič doporučene na vlastné náklady späť distribútorovi alebo ďalšiemu prevádzkovateľovi podľa dopravnej dispozície.

 

5/Prevádzkovateľ sa zaväzuje  v prípade zániku prevádzky, písomne, doporučeným listom oznámiť deň zániku, alebo prerušenie prevádzky a nacionálie nástupníckej organizácie.

 

 6/V prípade ukončenia zmluvy sa prevádzkovateľ zaväzuje vrátiť distribútorovi všetky nosiče v lehote 1 mesiaca od ukončenia zmluvy. Ak prevádzkovateľ nevráti včas nosiče pri ukončení používania každého z nich podľa programového zaradenia vzniká nárok distribútorovi na zmluvnú pokutu vo výške 2 EUR za každý deň omeškania a za každý nosič. Ak prevádzkovateľ nevráti včas nosiče pri ukončení zmluvy,  vzniká nárok distribútorovi na zmluvnú pokutu vo výške 400 EUR za každý nosič. Na zmluvnú pokutu 400 EUR má distribútor nárok aj vtedy, ak prevádzkovateľ neodošle nosič doporučene a príde k strate zásielky. Taktiež pri neoprávnenom premietaní alebo zapožičaní nosiča tretej osobe vzniká nárok distribútorovi na sankciu vo výške 1660 EUR za každý takto neoprávnene premietaný alebo zapožičaný nosič.

 

7/Prevádzkovateľ sa zaväzuje neodkladne po odohraní predstavenia nahlásiť výsledky – počet divákov a tržbu bez odvodu do AVF distribútorovi.

 

V.

Vyúčtovanie

 

1/Odmena za použitie jednotlivých filmov je splatná na základe faktúry, ktorú prevádzkovateľ obdrží od distribútora.

 

2/V prípade nesplnenia, alebo omeškania úhrady je prevádzkovateľ povinný zaplatiť distribútorovi poplatok z omeškania vo výške 0,5 % z dlžnej sumy denne.

Opakované omeškanie s platbami, alebo nesplnenie lehoty splatnosti požičovného je dôvodom na okamžité zastavenie dodávok ďalších filmov prevádzkovateľovi.

 

3/Požičovné  bude hradené formou bezhotovostného prevodu v prospech účtu distribútora uvedeného vyššie

VI.

Zodpovednostné vzťahy

1/Prevádzkovateľ zodpovedá za škody vzniknuté na nosiči pri jeho skladovaní, pri zlej manipulácii s ním, vrátane prípravy k premietaniu, vlastného premietania, prípravy nosiča k odoslaniu a jeho expedície.

Zodpovednosti sa zbaví len vtedy, ak škoda bola spôsobená neodvratnou udalosťou, ktorá nemá pôvod v prevádzke. Za škody spôsobené po odoslaní zodpovedá, ak zásielku nevybavil príslušným označením predpísaným prepravným poriadkom.

 

2/Ak sa nedá zistiť, ktorý používateľ poškodenie nosiča spôsobil, za poškodenie zodpovedá posledný používateľ pred zistením poškodenia.

 

VII.

Osobitné ujednania

1/Zmluvu o požičiavaní nosičov  môže ktorákoľvek zmluvná strana vypovedať z akéhokoľvek dôvodu. Výpovedná lehota je dva mesiace a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.

 

2/Distribútor môže od zmluvy odstúpiť okamžite, ak zistí, že prevádzkovateľ manipuloval s nosičom spôsobom, ktorý odporuje tejto zmluve.

 

3/Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. V prípade, že je prevádzkovateľom obec, zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom zverejnenia na webovej stránke obce.

 

4/Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane po jednom vyhotovení.

               

 

 

Dátum:                                                                                                  Dátum:

 

 

           Distribútor                                                                                                    Prevádzkovateľ

 

 

.......................................                                                                         ...............................................

 


Návrh zmluvy na stiahnutie (k 18.7.2013, vo formáte pdf)