Podmienky a informácie o spracovávaní osobných údajov - Cookies

CONTINENTAL FILM, s.r.o., Ševčenková 19, 851 01  Bratislava, IČO: 35730897, založenou v súlade 
s právnymi predpismi Slovenskej republiky, vedenou v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel Sro, vložka č.  15838/B (ďalej len “CONTINENTAL FILM, s.r.o.“ alebo „prevádzkovateľ“) ako prevádzkovateľ získava a spracúva osobné údaje dotknutých osôb, ktorým týmto poskytuje informácie v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (“GDPR“) a s ohľadom na zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (“ZOOÚ“).

Cookie sú malé textové súbory, ktoré váš internetový prehliadač uloží alebo načíta na pevnom disku vášho koncového zariadenia (napr. počítač, notebook alebo smartphone) prostredníctvom webových stránok, ktoré navštívite, pre účely uloženia určitých informácii alebo obrazových súborov, akými sú napr. pixely. Keď nabudúce navštívite našu webovú stránku na rovnakom zariadení, budú informácie o vašich cookie už uložené. Cookie sú odovzdané buď našej webovej stránke („vlastné cookie“) alebo inej webovej stránke, ku ktorej cookie patria („externé cookie“ alebo „cookie tretej strany“). V prípade, ak našu webovú stránku navštívite z iného zariadenia ako zariadenia, na ktorom ste už cookie nastavili alebo v prípade, ak nastane zmena v procese spracúvania cookie (napr. úprava lehoty, atď.) budete opätovne požiadaný o nastavenie vašich cookie na našej webovej stránke t. j. napríklad poskytnutie vášho súhlasu a/alebo nastavenie vašich preferencií. Spoločnosť CONTINENTAL FILM, s.r.o. má momentálne iba vlastné cookie.

Cookie spracúvame na rôzne účely, ale primárne ich používame na to, aby sme vám boli schopní našu webovú stránku optimálnym spôsobom zobraziť, zabezpečiť riadne funkcionality našej webovej stránky v súlade s vašimi preferenciami.

Z pohľadu ochrany OÚ je dôležité posúdiť, aké údaje sú v konkrétnom súbore cookie obsiahnuté. V prípade, ak je súčasťou údajov zapísaných v súbore cookie akýkoľvek identifikátor, ktorý je samostatne alebo v spojení s inými údajmi spôsobilý priamo alebo nepriamo identifikovať fyzickú osobu – používateľa webového prehliadača, bude nutné takéto cookie považovať za OÚ v zmysle článku 4 ods. 1 GDPR.

Kliknutím na tlačidlo Rozumiem beriete na vedomie, že o Vás spracúvame iba nevyhnutné cookies.

Podľa druhu vzťahu s prevádzkovateľom sú v tabuľke nižšie uvedené účely spracovania osobných údajov (ďalej len “OÚ“), z ktorých je zrejmá kategória dotknutých osôb, právny základ na ich spracovanie, kategórie spracúvaných OÚ ako aj doba, po ktorú bude prevádzkovateľ tieto OÚ spracovávať. 

 

Spoločnosť CONTINENTAL FILM, s.r.o. nesprístupňuje osobné údaje žiadnym tretím osobám ako tým, u ktorých to vyžaduje zákon alebo tieto podmienky spracovávania osobných údajov. CONTINENTAL FILM, s.r.o. neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretích krajín (mimo Európskej únie / Európskeho hospodárskeho priestoru). CONTINENTAL FILM, s.r.o.  nespracúva osobné údaje pre účely vykonávania automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania.

 

V prípade, ak je právnym základom pre spracovanie osobných údajov zákon, poskytnutie týchto údajov je zákonnou požiadavkou. V prípade neposkytnutia týchto údajov, nie je možné zabezpečiť riadne plnenie povinností CONTINENTAL FILM, s.r.o., ktoré jej vyplývajú z príslušných všeobecných právnych predpisov.

 

             V súvislosti so spracovávaním osobných údajov má dotknutá osoba najmä nasledovné práva:

 1. na základe žiadosti vyžadovať od spoločnosti CONTINENTAL FILM, s.r.o. potvrdenie, či sú alebo nie sú jej osobné spracúvané (prístup k osobným údajom), za akých podmienok, vrátane rozsahu, účelu a doby ich spracúvania, a informácie o zdroji získania dotknutých osobných údajov;
 2. na základe žiadosti vyžadovať od spoločnosti CONTINENTAL FILM, s.r.o. opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov,  resp. doplnenie neúplných osobných údajov;
 3. na základe žiadosti vyžadovať od spoločnosti CONTINENTAL FILM, s.r.o. vymazanie/likvidáciu osobných údajov ak:
 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
 2. v prípadoch, kedy boli osobné údaje spracovávané na základe súhlasu a tento súhlas so spracúvaním osobných údajov bol odvolaný, pričom neexistuje iný právny základ na spracúvanie osobných údajov alebo iná zákonná výnimka;
 3. ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči priamemu marketingu;
 4. osobné údaje sú spracúvané nezákonne;
 5. na to, aby sa splnila zákonná povinnosť musia byť osobné údaje vymazané;
 1. na základe žiadosti vyžadovať od spoločnosti CONTINENTAL FILM, s.r.o. obmedzenie spracúvania osobných údajov ak:
   1. dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho spoločnosti CONTINENTAL FILM, s.r.o. overiť správnosť osobných údajov;
   2. spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
   3. spoločnosť CONTINENTAL FILM, s.r.o. už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku;
 2. podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

 

Žiadosti v súvislosti s vyššie uvedenými právami je dotknutá osoba oprávnená uplatniť u prevádzkovateľa oznamenia@cofilm.sk, osobne alebo poštou v sídle prevádzkovateľa. Do predmetu e-mailu aj listu je potrebné uviesť Ochrana osobných údajov.

 

Odpovede na uvedené žiadosti dotknutej osoby alebo opatrenia prijaté na základe týchto žiadostí sa poskytujú bezodplatne. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu (opakovaná žiadosť), spoločnosť CONTINENTAL FILM, s.r.o. má právo účtovať si poplatok zohľadňujúci jej administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci jej administratívne náklady na oznámenie, resp.  na uskutočnenie požadovaného opatrenia alebo má právo odmietnuť na základe takejto žiadosti konať.

 

V prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracúvaním osobných údajov sa môžete obrátiť priamo na spoločnosť CONTINENTAL FILM, s.r.o. - oznamenia@cofilm.sk. Zároveň máte možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, www: dataprotection.gov.sk.

 

Aktualizované dňa 01.11.2023