VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ SPOTREBITEĽSKÝCH SÚŤAŽÍ

NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH FACEBOOK A INSTAGRAM

Tento dokument upravuje všeobecné pravidlá a podmienky platné pre všetky spotrebiteľské súťaže organizované prevádzkovateľom na sociálnych sieťach FACEBOOK a INSTAGRAM.

1. PREVÁDZKOVATEĽ SÚŤAŽÍ

CONTINENTAL FILM, s. r. o., Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava, IČO: 35730897, DIČ: 2020210621, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd. Sro, vl. 15838/B, poštová adresa prevádzkovateľa: CONTINENTAL FILM s.r.o., P.O.BOX 48, 830 05 Bratislava – Rača, e-mail: cofilm@cofilm.sk, tel. 02/208 519 11 (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Spotrebiteľské súťaže organizované prevádzkovateľom (ďalej aj len „súťaže“) na sociálnych sieťach FACEBOOK a INSTAGRAM (ďalej len „sociálne siete“) sa riadia týmito všeobecnými pravidlami spotrebiteľských súťaží (ďalej len „VPSS“) a pravidlami konkrétnej spotrebiteľskej súťaže zverejnenými na sociálnych sieťach a /alebo na webovej stránke prevádzkovateľa https://www.continental-film.sk/.

 

2. Územná platnosť a čas trvania spotrebiteľských súťaží na sociálnych sieťach

Spotrebiteľské súťaže sú organizované a vzťahujú sa na územie Slovenskej republiky prostredníctvom sociálnych sietí.

Spotrebiteľské súťaže prebiehajú v termínoch, ktoré sú uvedené v pravidlách konkrétnej spotrebiteľskej súťaže zverejnených na sociálnych sieťach a /alebo na webovej stránke prevádzkovateľa.

 

3. Podmienky účasti v súťažiach

Súťažiacim sa môže stať iba fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá  je registrovaná na sociálnej sieti FACEBOOK (www.facebook.com) alebo na sociálnej sieti INSTAGRAM (www.instagram.com), má po celý čas trvania súťaží aktívny svoj účet na týchto sociálnych sieťach a splní stanovené pravidlá súťaže (ďalej len súťažiaci“). Súťažiaci sa zaväzuje dodržiavať všetky pravidlá používania siete FACEBOOK uvedené na www.facebook.com/terms.php alebo siete INSTAGRAM uvedené na https://help.instagram.com/581066165581870.

Prípadné ďalšie podmienky účasti v spotrebiteľských súťažiach môžu byť upravené v pravidlách konkrétnej spotrebiteľskej súťaže zverejnených na sociálnych sieťach a/alebo na webovej stránke prevádzkovateľa.

Zo súťaží sú vylúčení všetci zamestnanci prevádzkovateľa a súťaží, osoby im blízke a ostatné spolupracujúce právnické a fyzické osoby podieľajúce sa na súťažiach vrátane ich zamestnancov a osôb im aj ich zamestnancom blízkych. V prípade, že sa niektorá z týchto osôb stane výhercom súťaže, táto osoba nemôže dostať výhru a prepadne v prospech prevádzkovateľa súťaže.

 

4. PREDMETY Výhry v súťažiach

Výhry pre jednotlivé spotrebiteľské súťaže sú uvedené vždy v pravidlách konkrétnej spotrebiteľskej súťaže zverejnených na sociálnych sieťach.

Za žiadnu z výhier zaradených do spotrebiteľských súťaží nie je možné požadovať finančnú náhradu a výherca nemá právny nárok ani na zámenu výhry.

V prípade, že sa v spotrebiteľskej súťaží žrebuje viacej výhier, každý súťažiaci môže vyhrať iba jednu výhru. V prípade opätovného vyžrebovania toho istého výhercu sa bude žrebovať nový výherca.

 

5. Žrebovanie výhier

Žrebovanie výhier v spotrebiteľských súťažiach prebieha náhodným žrebovaním formou elektronického žrebovania z databázy tých súťažiacich, ktorí splnili podmienky týchto VPSS a pravidiel  konkrétnej spotrebiteľskej súťaže zverejnených na sociálnych sieťach a /alebo na webovej stránke prevádzkovateľa súťaže.

Žrebovanie spotrebiteľských súťaží sa uskutoční najneskôr do 3 dní od ukončenia konkrétnej spotrebiteľskej súťaže. Ak sa v spotrebiteľskej súťaži žrebuje viacej výhier, žrebovanie prebieha náhodným žrebovaním podľa prvej vety tohto článku VPSS v poradí od najnižšej výhry k najvyššej výhre. Žrebovanie prebieha za účasti najmenej dvoch zástupcov prevádzkovateľa.

 

6. Odovzdanie výhier

Výhercov účet na danej sociálnej sieti bude zverejnený pri konkrétnej súťaži spolu s pokynmi napísať prevádzkovateľovi svoje údaje potrebné na odovzdanie výhry poštou alebo elektronicky mailom na sutaz@cofilm.sk. Potrebné údaje budú špecifikované osobitne pri každom oznámení výhry. Výherca je povinný bezodkladne po tom, ako  dostane informáciu, že vyhral, najneskôr však do troch dní, tieto údaje poskytnúť na uvedenú mailovú adresu. Ak výherca v určenej lehote údaje neposkytne, stráca právo na získanie výhry a táto prepadá v prospech prevádzkovateľa súťaží.

Prevádzkovateľ súťaží zasiela výhry najneskôr do 30 dní odo dňa žrebovania výhier. Fyzické výhry sú zasielané poštou prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. na adresu uvedenú výhercom. Elektronické výhry (poukážky, vstupenky atď.) sú výhercovi odoslané na e-mailovú adresu, ktorú určí pri poskytnutí údajov e-mailovou komunikáciou. V prípade, ak sa nepodarí výhru doručiť výhercovi, z dôvodu chybne zadaných údajov, alebo bude uložená na pošte a výherca si ju neprevezme v úložnej lehote, výherca stráca právo získať výhru, a to aj v prípade, že sa o uložení výhry na pošte nedozvedel.

 

7. Zodpovednosť prevádzkovateľa súťaží

Na výhry nevzniká výhercom žiadny právny nárok. Nárok výhercu na výhru nie je možné previesť alebo postúpiť na inú osobu ani na iného súťažiaceho. Súťaže sa riadia platnými zákonmi Slovenskej republiky a vymáhanie účasti v súťažiach alebo výhier súdnou cestou je vylúčené.

Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ súťaží nezodpovedajú za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými súťažiacim, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, resp. nevyužitím výhry. Prevádzkovateľ súťaží nie je zodpovedný za poštové služby a ani za žiadne iné úkony, ktoré nevykonáva priamo sám. Prevádzkovateľ tak neručí za doručenie výhry zaslanej prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s..

Prevádzkovateľ súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za funkčnosť platforiem, na ktorých je súťaž zriadená, ani za iné komunikačné siete použité v celom procese komunikácie medzi výhercom a prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ teda neručí za doručenie správy, ktorou bude výhercovi zasielaná informácia o výhre.

 

8. Daňové povinnosti

V zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov výhry zo spotrebiteľských súťaží sú predmetom dane z príjmov. Výhry v hodnote neprevyšujúcej 350,- EUR sú od dane oslobodené. Prevádzkovateľ je povinný hodnotu výhry prevyšujúcu 350,- EUR oznámiť výhercovi.

 

9. Osobitné ustanovenia

Prevádzkovateľ súťaží si vyhradzuje právo jednostranne bez náhrady zmeniť pravidlá súťaží v priebehu ich trvania, skrátiť, obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo úplne zrušiť spotrebiteľské súťaže.

Prípadné námietky k priebehu súťaží je možné prevádzkovateľovi zaslať písomne na poštovú adresu uvedenú v článku 1 týchto VPSS, a to do 3 pracovných dní od ukončenia súťaže. Námietky podané neskôr nebudú prevádzkovateľom brané do úvahy.

Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami nebudú do súťaže zaradené. Ak sa ukáže, že takáto osoba sa aj napriek uvedenému stala výhercom, napríklad v dôsledku duplicity účtov na sociálnych médiách, nemá nárok na výhru.

Ak sa prevádzkovateľ súťaží dozvie, že výherca na účely súťaží poskytol nepravdivé údaje alebo informácie, prevádzkovateľ bude oprávnený vylúčiť takéhoto výhercu zo súťaže, pričom jeho nárok na výhru tým zaniká.

Prevádzkovateľ súťaží si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť súťažiaceho, ktorého správanie, či profil na sociálnych sieťach vykazuje známky nekalého alebo podvodného konania (napr.: duplicitné účty na sociálnych sieťach a pod.).

Prevádzkovateľ si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaží súťažiaceho, ktorého správanie, či profil odporuje pravidlám sociálnej. V prípade  zistenia alebo podozrenia tohto porušenia bude taký účet nahlásený ako podvodný a vydanie výhry bude pozastavené až do vyjadrenia správcu alebo zodpovedného pracovníka spoločnosti prevádzkujúcej sociálnu sieť.

Prevádzkovateľ súťaží týmto vyhlasuje, že ním organizované súťaže nie sú žiadnym spôsobom sponzorované, odsúhlasené ani riadené spoločnosťou, ktorá vlastní platformy FACEBOOK a INSTAGRAM, a prevádzkovateľ súťaží nemá so touto spoločnosťou žiaden obchodný zmluvný vzťah.

 

10. Ochrana osobných údajov

V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov súťažiaci ako dotknutá osoba prihlásením sa do súťaže udeľuje prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním osobných údajov a dobrovoľne mu poskytuje svoje osobné údaje , a to v rozsahu určenom pri konkrétnych podmienkach súťaže a pri vyhlásení výhry a pokyne na poskytnutie týchto údajov. Účelom spracúvania osobných údajov je vedenie agendy súťaže a to najmä preverenie platnej účasti v súťaži, informovanie o priebehu súťaže a odovzdania výhry. Prevádzkovateľ za účelom realizácie súťaže poskytne osobné údaje účastníka subjektom, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva prevádzkovateľovi zo zákona; odborným konzultantom a poradcom, ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti, spoločnosti prevádzkujúcej sociálne siete Facebook, Instagram, spoločnosť zabezpečujúca správu serverov, webovej stránky, IT podporu (spoločnosť využíva subdodávateľov); spoločnosť zabezpečujúca správu sociálnych sietí a organizáciu súťaží. Neposkytnutie osobných údajov bude mať za následok, že prevádzkovateľ nebude môcť zaradiť súťažiaceho do súťaží.

Osobné údaje súťažiaceho ani výhercu nebudú predmetom automatizovaného rozhodovania resp. nebudú predmetom profilovania a nebudú prenášané do tretích krajín zo strany prevádzkovateľa, môžu však byť prenášané zo strany prevádzkovateľa sociálnej siete.

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa súťaží prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, , ako aj právo na prenos údajov, prípadne právo odvolať súhlas, ak ho spoločným prevádzkovateľom udelila. Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. V odôvodnenom prípade má dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Súťažiaci môže pre viac informácií kontaktovať a svoje práva si môže uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:

  • emailovou správou zaslanou na adresu sutaz@cofilm.sk alebo na adresu zodpovednej osoby oznamenia@cofilm.sk
  • zaslaním písomnej žiadosti na poštovú adresu prevádzkovateľa súťaží s uvedením textu „GDPR“ na obálke.

Osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas celej súťaže a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané. Osobné údaje budú prevádzkovateľom vymazané po ukončení súťaže a odovzdaní/doručení cien výhercom.

 

11. Záverečné ustanovenia

Účasť v spotrebiteľských súťažiach na sociálnych sieťach je dobrovoľná a súťažiaci svojou účasťou v súťažiach vyjadruje svoj súhlas s týmito VPSS a s pravidlami konkrétnej spotrebiteľskej súťaže a zaväzuje  sa dodržiavať všetky jej pravidlá a podmienky. Akékoľvek obchádzanie týchto pravidiel súťažiacim alebo pokus o ich zneužitie je dôvodom na okamžité vylúčenie takéhoto súťažiaceho zo súťaže.

V prípade, ak súťažiaci nebol oprávnený k akýmkoľvek konaniam alebo vyhláseniam, ktoré počas účasti v súťažiach alebo v súvislosti s nimi urobil, zaväzuje sa nahradiť prevádzkovateľovi akékoľvek náklady alebo ujmu, ktorá mu v dôsledku takéhoto konania vznikla. Pri akýchkoľvek sporoch alebo nejasnostiach tykajúcich sa súťaží, pravidiel súťaží či akýchkoľvek nárokov v súvislosti s účasťou v súťažiach je vždy rozhodujúce a konečné stanovisko prevádzkovateľa.

Tieto VPSS sú spolu s pravidlami konkrétnej spotrebiteľskej súťaže jedinými platnými pravidlami vyhlásených spotrebiteľských súťaží a vo svojom plnom znení sú zverejnené v elektronickej podobe na stránke prevádzkovateľa súťaží CONTINENTAL FILM s.r.o. a zároveň sú uložené v písomnej podobe v sídle prevádzkovateľa súťaží.